Instagram

Fravær fra undervisningen

 
I det almene gymnasium er der mødepligt til al undervisning, og man er forpligtet til at aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt.


Fravær fra timerne

Lærerne registrerer i Lectio hvilke elever der ikke er til stede. Dette sker for alle lektioner senest ved slutningen af den aktuelle uge. Eleven kan selv se den aktuelle status for fremmøde / fravær. Såfremt eleven ikke er enig i de registrerede forsømmelser, skal pågældende i første omfang henvende sig til den relevante lærer som ved fejl kan ændre fraværsregistreringen.

Fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- tandlægebesøg, session, familiebegivenheder , køreprøve, ferier uden for skolens ferieplan m.m. tæller med ved den objektive registrering af fravær.

Alle elever har pligt til løbende i Lectio at skrive hvorfor de er fraværende. Ved fravær over 3 dage sendes desuden en besked til EJ, eller der ringes til skolens kontor. Fraværsårsagerne lovliggør i sig selv ikke den manglende tilstedeværelse men indgår i grundlaget for skolens stillingtagen til evt. sanktioner.

Ved fravær der skyldes undervisningsaktiviteter m.v. som er planlagt eller godkendt af skolen ( f.ex deltagelse i hytteture, ekskursioner, studieture, idrætsstævner, kordag, elevrådsarbejde , tutor o.l.) godskrives fraværet under forudsætning af at eleven afleverer en godskrivningsseddel senest ved slutningen af den aktuelle uge.

Alle skader og funktionsnedsættelser, der i idræt fører til fritagelse fra den praktiske del af undervisningen, forudsætter at eleven kan fremvise lægelig dokumentation. For skader med et forventet kort helbredelsesforløb (uger) kan lægelig dokumentation være en epikrise/skadestuejournal. For langvarigt/usikkert helbredelsesforløb (måneder/år) kræves en erklæring fra lægen . Eventuelle udgifter i forbindelse hermed betales af eleven
 

Manglende aflevering og snyd 

Læreren har ansvaret for, at afleveringsfrister overholdes. For sent afleverede opgaver kan accepteres – efter lærerens afgørelse -, eller kan markeres som for sent afleveret på Lectio.

Alle besvarelser skal registreres på Lectio. Hvis læreren bestemmer, at besvarelsen skal afleveres på papir, skal eleven uploade et tomt dokument på Lectio

Enhver skriftlig opgave, som afleveres til bedømmelse, skal være resultatet af elevens selvstændige arbejde. Hvis en elev snyder afgør Rektor, efter høring og konkret bedømmelse, om eleven skal have en skriftlig advarsel. Opgaven registreres som ikke – afleveret. Ved gentagen snyd træder alvorligere sanktioner i kraft .

Antager det skriftlige fravær for stort et omfang, bliver eleven sat i ”lektiefængsel” uden for skoletid for her at udarbejde de manglende skriftlige opgaver.


Forsømmelser og reaktioner herpå

Hvis skolen skønner, at en elevs fravær eller manglende skriftlige opgaver nærmer sig et uacceptabelt niveau skal der hurtigst muligt gribes ind. Indgriben kan ske gennem samtale med EJ eller i form af en egentlig sanktion:
- samtale m. EJ
- mundtlig advarsel ( service fra skolens side og ikke en nødvendig forudsætning for en skr. adv.)
- skriftlig adv