Fraværs-
regler

Fravær fra undervisningen

I det almene gymnasium er der mødepligt til al undervisning, og man er forpligtet til at aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt.

Fravær fra timerne

Lærerne registrerer i Lectio hvilke elever, der ikke er til stede. Dette sker for alle lektioner senest ved slutningen af den aktuelle uge. Eleven kan selv se den aktuelle status for fremmøde / fravær i Lectio. Såfremt eleven ikke er enig i de registrerede forsømmelser, skal pågældende i første omgang henvende sig til den relevante lærer som ved fejl kan ændre fraværsregistreringen. Hvis dette ikke løser problemet, kan de henvende sig til RS for opfølgning.

Fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- tandlægebesøg, Forsvarets dag, familiebegivenheder, køreprøve, ferier uden for skolens ferieplan m.m. tæller med ved registrering af fravær.

Alle elever har pligt til løbende i Lectio at skrive, hvorfor de er fraværende. Fraværsårsagerne lovliggør i sig selv ikke den manglende tilstedeværelse, men indgår i grundlaget for skolens stillingtagen til evt. sanktioner.

Der er kun mulighed for at registrere 0 eller 100% fravær. Hvis eleverne ikke er til stede ved fraværsregistrering registreres 100% fravær, også selvom eleven møder op kort tid efter.

Godskrivning af fravær

Ved fravær, der skyldes skole- eller undervisningsaktiviteter, som er planlagt eller godkendt af skolen (fx elevrådsarbejde, deltagelse i hytteture, ekskursioner, studieture, idrætsstævner, kordag, tutor o.l.) godskrives fraværet.

Alle skader og funktionsnedsættelser, der i idræt fører til fritagelse fra den praktiske del af undervisningen, forudsætter, at eleven kan fremvise lægelig dokumentation. For skader med et forventet kort helbredelsesforløb (uger) kan lægelig dokumentation være en epikrise/skadestuejournal. For langvarigt/usikkert helbredelsesforløb (måneder/år) kræves en erklæring fra lægen. Eventuelle udgifter i forbindelse hermed betales af eleven.

Manglende aflevering og snyd

Læreren har ansvaret for, at afleveringsfrister overholdes. For sent afleverede opgaver kan accepteres – efter lærerens afgørelse – eller kan markeres som for sent afleveret på Lectio.

Alle besvarelser skal registreres på Lectio. Hvis læreren bestemmer, at besvarelsen skal afleveres på papir, skal eleven uploade et tomt dokument på Lectio.

Enhver skriftlig opgave, som afleveres til bedømmelse, skal være resultatet af elevens selvstændige arbejde. Hvis en elev mistænkes for snyd, høres eleven, arbejdet vurderes og Pædagogisk leder og Rektor træffer i samarbejde en afgørelse om sanktion. Opgaven registreres som ikke-afleveret. Gentagen snyd vil virke skærpende i relation til sanktionens alvorlighed.

Antager det skriftlige fravær for stort et omfang, bliver eleven bedt om at møde på skolen, uden for normal skoletid, for her at udarbejde de manglende skriftlige opgaver. Hvis der også har været mistanke om snyd, kan dette gøres under prøvelignede vilkår.

Forsømmelser og reaktioner herpå

Hvis skolen skønner, at en elevs fravær eller manglende skriftlige opgaver nærmer sig et uacceptabelt niveau, skal der hurtigst muligt gribes ind. Indgriben sker som regel efter samtale med RS, men i særlige tilfælde i form af en egentlig sanktion:

  • Samtale m. RS (Mundtlig advarsel – service fra skolens side og ikke en nødvendig forudsætning for en skriftlig advarsel)
  • Skriftlig advarsel med efterfølgende samtale med studievejleder
  • Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der afsluttes på det pågældende klassetrin(eksamen på særlige vikår)
  • Fortabelse af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag
  • Bortvisning

Hertil kommer muligheden for at få frataget SU. Konstaterer skolen, at en elev trods advarsler ikke retter sig efter skolens forsømmelsesregler, kan eleven blive frataget sin ret til SU, da elevens ikke vurderes tilstrækkeligt studieaktiv.

Hvis eleven er under 18 år orienteres forældremyndighedshavere om fraværets omfang, denne information træder sædvanligvis først ind, hvis ikke samtale med RS har afhjulpet fraværsproblematik. Fra og med den skriftlige advarsel informeres der om disse sanktioner skriftligt via E-boks.

Det er i bekendtgørelsens ånd, at skolen skal udøve et skøn i hvert enkelttilfælde, herunder tage hensyn til de forhold, som for den enkelte elev kan forklare de aktuelle forsømmelser. Derfor er der ikke fastsat nogen procentsats for, hvornår der sanktioneres.