Studie- og ordens­regler

Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i bestyrelsen, elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort på skolens hjemmeside.

Studie og ordensreglerne er gældende for elever, der går på Vestfyns Gymnasium. De gælder primært i forbindelse med undervisningstiden, uanset om denne foregår på eller uden for skolen (ekskursioner, studierejser m.m.), men de kan også bringes i anvendelse i situationer uden for undervisningstiden, når de pågældende indgår i sammenhænge, der kan identificere dem med skolen, eller den pågældende adfærd skønnes at have betydning for forhold på skolen.

Almindelig orden og samvær samt aktiv deltagelse i undervisningen.

Da Vestfyns Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange gælder de almindelige regler for god opførsel. Der skal altid udvises omtanke og hensyn til skolens funktion, inventar og materiel.

Alle elever har pligt til at møde forberedte til undervisningen og deltage aktivt i denne. Alle på Vestfyns Gymnasium skal udvise respekt og åbenhed for undervisningen, så ikke andres engagement, lyst og muligheder for at deltage konstruktivt i undervisningen begrænses.

Alle elever har frem til kl. 16.00 pligt til at orientere sig på Lectio om morgendagens lektier og lokaler.

Skolens ledelse har et ansvar for at trivselsmålingerne indgår som et centralt led i skabelse af god trivsel. Det betyder bl.a. at målingerne- og de problemstillinger de afdækker – behandles i de enkelte klasser, samt at Elevrådet aktivt inddrages i at gøre en god skole bedre.

Enhver på Vestfyns Gymnasium er forpligtet til at bidrage til fastholdelse af et godt arbejdsmiljø, og en inkluderende skole og klassekultur. Ingen må udsættes for – eller udsætte andre for – nedværdigende eller krænkende behandling.

Alle har ret til at trives og indgå i fællesskaber. Ingen skal føle sig overset eller afvist, hvis vedkommende har brug for hjælp.

Elever og ansatte har alle et ansvar for dels at forebygge og bekæmpe mistrivsel og mobning, og dels handle på oplysninger om mobning. Ved observeret mobning eller mistanke herom henvender man sig enten til klasseteamet, studievejledningen eller skolens ledelse.

Efter anmeldelsen vil klasseteam, studievejledningen eller skolens ledelse forsøge at afdække mobningens karakter og omfang og efterfølgende iværksætte tiltag der sikrer at mobningen stopper, at den mobbede finder tilbage til fællesskabet og forebygger senere mobning.

Sanktioner

Hvis Rektor skønner, at en elev overtræder skolens studie- og ordensregler, kan Rektor beslutte at iværksætte følgende sanktioner:

– Mundtlig advarsel

– Skriftlig advarsel.

– Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.

– Midlertidig udelukkelse fra undervisningen. Udelukkelsen registreres som fravær.

– Fratagelse af SU

– Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag det pågældende skoleår.

– Bortvisning i særligt graverende tilfælde

For ekskursioner og studieture gælder, at hjemsendelse på egen regning kan komme på tale, hvis det vurderes, at der er tale om særlig grov overtrædelse af ordensreglerne.

Klasselokalerne.

Man skal møde rettidigt til undervisningen og undgå at forlade klassen, mens der undervises. Mad og drikke må ikke indtages i undervisningstimerne. Lærerne kan dispensere herfor.

Klasselokalerne skal efter hver lektion efterlades i ryddelig stand. Affald smides i affaldskurvene, bordene og stolene stilles på plads, og ledningerne til PC strømforsyningen hænges på plads/ rulles sammen. Det er elevernes og lærernes fælles ansvar, at der er ryddet op, når lokalet forlades.

Kantinen og andre fællesområder.

Mad og drikke skal indtages i kantinen, studiecentret og de øvrige fællesområder. Det er også tilladt at spise i de klasselokaler der ikke er indrettet med laboratorium. Der er selvafrydningspligt. Bestik m.m. placeres på afrydningsbordene efter endt brug. Skrald af enhver art placeres i skraldespandene.

Vis hensyn til undervisningsaktiviteter der foregår i og op til fællesområderne.

Udendørs arealerne.

Parker dit køretøj på de arealer, der er afsat til det, og på en sådan måde, at anden trafik ikke generes. Elevparkering må kun ske på p-pladsen ved hovedindgangen.

Cykler stilles i cykelstativerne.

Solgården skal være ryddelig. Skrald af enhver art skal placeres i skraldespandene.

Bøger og andre undervisningsmidler.

Eleverne låner som hovedregel bøger og andre undervisningsmidler af skolen. Der må ikke skrives i bøgerne. I tilfælde af skader på eller manglende tilbagelevering af disse, vil skolen gøre erstatningsansvar gældende.

Elever og lærere har desuden pligt til at sikre sig, at taskebøger registreres korrekt i lectio – både som udlånt og som afleveret.

Røgfri skole.

Der må ikke ryges i skoletiden  8.30 – 15.50 , – heller ikke selvom du forlader skolens område i løbet af dagen.
Røgfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer herunder snus, skrå, e-cigaretter og andre nikotinprodukter.
Overtrædelse af reglerne vil udløse en sanktion.

Alkohol og rusmidler

Det er ikke tilladt i undervisningstiden at indtage – eller være påvirket af – alkohol eller andre rusmidler.

Reglerne for alkohol og rusmidler gælder også ved skolerelaterede aktiviteter uden for skolens område.

Dispensation for det generelle alkoholforbud i forbindelse med festlige arrangementer aftales med Rektor.

IT

Der er fri adgang til skolens trådløse netværk for alle elever og lærere. Misbrug kan føre til erstatningsansvar. Alt hvad der foregår på skolens netværk bliver logget, så misbrug kan efterforskes. Der er adgang til frit at printe i s/h så længe forbruget holdes på et rimeligt undervisningsrelevant niveau.

Skolens datavejleder informerer om regelsættet for brug af IT på VG som en del af Introarrangementet.

Det er underviseren der styrer undervisningen og sætter it-dagsordenen for timerne.

Minimumsregler for adfærd for IT brug på VG:

– IT er et alment brugt undervisningsmiddel. Den bærbare computer hører naturligt til i klasseundervisningen.

– Brugen af bærbar computer og mobiltelefon samt anden IT skal være fokuseret og relevant i forhold til undervisningen.

– Spil, chat, sms, facebook etc. hører ikke hjemme I undervisningstiden med mindre underviseren dispensere herfra

– Anvendelse af Lectio skal være undervisningsrelevant i forhold til den aktuelle time.

– Det er elevernes pligt at efterlade klassecomputeren klar til undervisning efter evt. frikvartersbrug.

– Det er lærerens pligt at efterlade klassecomputeren klar til undervisning til næste kollega efter egen brug.

Digital adfærd.

Alle skal udvise god og respektfuld digital adfærd og it-etik. Det er forbudt at anvende sociale medier på en måde som kan opleves som krænkende og nedværdigende for elever og personale ved skolen. Det er f.eks. forbudt at dele billeder af andre uden deres samtykke. VG ønsker, at alle elever lærer at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker, også i den virtuelle verden. Som elev på VG forholder du dig positivt og kritisk, og du overvejer nøje dine egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle verden. Vi forventer, at du er en god ambassadør for Vestfyns Gymnasium og dermed også er opmærksom på, hvordan man opfører sig f.eks. på studieture og ekskursioner, og hvad man i den forbindelse deler i den virtuelle verden fra såvel undervisningen som i fritiden.

Oprykning

En elev har krav på oprykning til næste klassetrin, når det vægtede gennemsnit af standpunktskarakterer, prøvekarakterer, karakterer for større skriftlig opgave er mindst 2,0 og eleven har aflagt de krævede prøver ved skoleårets afslutning.

Hvis en elev ikke har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af ovennævnte karakterer ved et skoleårs afslutning, kan Rektor nægte eleven oprykning til næste klasse. Foruden karaktergennemsnittet indgår der en samlet vurdering af, om den pågældende elev anses for at have fået et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen, forsømmelighedens omfang, herunder aflevering af skriftlige opgaver, og om eleven vurderes til at være i stand til at gennemføre det kommende skoleår på normeret tid.

En elev der påtænkes nægtet oprykning, har mulighed for at udtale sig, før den endelige beslutning tages af Rektor.

En elev, der nægtes oprykning, kan efter Rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om en gang. En elev der nægtes oprykning for anden gang udskrives af skolen.

Klageadgang.

Elever (og forældre, hvis eleven er under 18 år) kan klage over Rektors afgørelse m.h.t. sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne. Klagen indgives skriftligt til Rektor inden 2 uger efter afgørelsen og stiles til Undervisningsministeriet. Rektor videresender klagen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før videresendelse skal Rektor give eleven (eller forældrene hvis eleven er under 18 år) mulighed for at kommentere Rektors udtalelse. Dette skal ske inden for 1 uge. Eventuelle kommentarer fra Klageren hertil medsendes.

En klage efter disse regler har ikke opsættende virkning.