Studie- og ordens­regler

Studie- og ordensregler for Vestfyns Gymnasium

På Vestfyns Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Alle elever og ansatte på Vestfyns Gymnasium er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på institutionens hjemmeside.

Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i bestyrelsen, elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort på skolens hjemmeside.

Studie og ordensreglerne er gældende for elever, der går på Vestfyns Gymnasium. De gælder primært i forbindelse med undervisningstiden, uanset om denne foregår på eller uden for skolen (ekskursioner, studierejser m.m.), men de kan også bringes i anvendelse i situationer uden for undervisningstiden, når de pågældende indgår i sammenhænge, der kan identificere dem med skolen, eller den pågældende adfærd skønnes at have betydning for forhold på skolen.

Almindelig orden og samvær samt aktiv deltagelse i undervisningen

Da Vestfyns Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange gælder de almindelige regler for god opførsel. Der skal altid udvises omtanke og hensyn til skolens funktion, inventar og materiel.

Eleverne skal møde frem til, forberede sig til og deltage aktivt i undervisningen. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for institutionens område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v.

Alle på Vestfyns Gymnasium skal udvise respekt og åbenhed for undervisningen, så ikke andres engagement, lyst og muligheder for at deltage konstruktivt i undervisningen begrænses.

Alle elever har frem til kl. 16.00 pligt til at orientere sig på Lectio om morgendagens lektier og lokaler.

Skolens ledelse har et ansvar for at trivselsmålingerne indgår som et centralt led i skabelse af god trivsel. Det betyder bl.a.  at målingerne- og de problemstillinger de afdækker –  behandles i de enkelte klasser, samt at Elevrådet aktivt inddrages i at gøre en god skole bedre.

Enhver på Vestfyns Gymnasium er forpligtet til at bidrage til fastholdelse af et godt arbejdsmiljø, og en inkluderende skole og klassekultur. Ingen må udsættes for – eller udsætte andre for – nedværdigende eller krænkende behandling.

Alle har ret til at trives og indgå i fællesskaber. Ingen skal føle sig overset eller afvist, hvis vedkommende har brug for hjælp.

Elever og ansatte har alle et ansvar for dels at forebygge og bekæmpe mistrivsel og mobning, og dels handle på oplysninger om mobning. Ved observeret mobning eller mistanke herom henvender man sig enten til klasseteamet, studievejledningen eller skolens ledelse.

Efter anmeldelsen vil klasseteam, studievejledningen eller skolens ledelse forsøge at afdække mobningens karakter og omfang og efterfølgende iværksætte tiltag der sikrer at mobningen stopper, at den mobbede finder tilbage til fællesskabet og forebygger senere mobning.

Der henvises i øvrigt til skolens antimobbestrategi, der findes på skolens hjemmeside.

Skriftligt arbejde og fordybelsestid

Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd.

Eleverne må ikke foretage snyd, plagiat, anvende AI (herunder chatbots) og/eller udvise lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene.

I forbindelse med eksaminer og andre prøver kan eleverne pålægges at benytte monitoreringsprogrammer såsom ExamCookie.

Sanktioner

Hvis Rektor skønner, at en elev overtræder skolens studie- og ordensregler, kan Rektor beslutte at iværksætte følgende sanktioner:

 • Mundtlig advarsel
 • Skriftlig advarsel.
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen, i indtil 10 dage. Udelukkelsen registreres som fravær.
 • Fratagelse af SU
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag det pågældende skoleår.
 • Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene
 • Bortvisning i særligt graverende tilfælde

For ekskursioner og studieture gælder, at hjemsendelse på egen regning kan komme på tale, ved overtrædelse af ordensreglerne.

En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, medmindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på institutionen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.

Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Institutionens iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til institutionen. Eleven er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som institutionen har besluttet at tilbageholde, til institutionen. Hvis eleven ikke opfylder denne forpligtelse, kan institutionen træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden.

Som led i behandlingen af en sag, kan Vestfyns Gymnasium beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er muligt i følgende situationer:

 • Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.
 • Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

Registrering af elevers deltagelse i undervisningen

Vestfyns Gymnasium registrerer digitalt elevens deltagelse i undervisningen, herunder også elevens afleveringer af skriftlige opgaver.

Eleven har mulighed for at kommentere institutionens registreringer, herunder oplyse hvorpå det registrerede fravær beror.

Vestfyns Gymnasium giver altid eleven pligt til og mulighed for at indgå i dialog omkring tilstedeværelse og skriftligt fravær.

Klasselokalerne

Man skal møde rettidigt til undervisningen og undgå at forlade klassen, mens der undervises. Mad og drikke må ikke indtages i undervisningstimerne. Lærerne kan dispensere herfor.

Klasselokalerne skal efter hver lektion efterlades i ryddelig stand. Affald sorteres og smides i de rette beholdere placeret centralt på skolen, bordene og stolene stilles på plads, og ledningerne tilstrømforsyningerne hænges på plads/ rulles sammen. Det er elevernes og lærernes fælles ansvar, at der er ryddet op, når lokalet forlades.

Kantinen og andre fællesområder

Mad og drikke skal indtages i kantinen, studiecentret og de øvrige fællesområder. Det er også tilladt at spise i de klasselokaler der ikke er indrettet med laboratorium. Der er selvafrydningspligt. Bestik m.m. placeres på afrydningsbordene efter endt brug. Skrald af enhver art placeres i skraldespandene.

Vis hensyn til undervisningsaktiviteter der foregår i og op til fællesområderne.

Udendørsarealerne

Parker dit køretøj på de arealer, der er afsat til det, og på en sådan måde, at anden trafik ikke generes. Elevparkering må kun ske på p-pladsen ved hovedindgangen.

Cykler stilles i cykelstativerne.

Der gælder samme regler for egenoprydning overalt på udendørsarealerne.

Bøger og andre undervisningsmidler

Eleverne låner som hovedregel bøger og andre undervisningsmidler af skolen. Der må ikke skrives i bøgerne. I tilfælde af skader på eller manglende tilbagelevering af disse, vil skolen gøre erstatningsansvar gældende.

Elever og lærere har desuden pligt til at sikre sig, at taskebøger registreres korrekt i lectio – både som udlånt og som afleveret.

Røg- og nikotinfri skoletid

Der må ikke ryges eller anvendes nikotinholdige produkter i skoletiden 8.30 – 15.15 , heller ikke selvom du forlader skolens område i løbet af dagen. Røg- og nikotinfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer herunder snus, skrå, e-cigaretter og andre nikotinprodukter. Overtrædelse af reglerne vil udløse en sanktion.

Alkohol og rusmidler

Det er ikke tilladt i undervisningstiden at indtage – eller være påvirket af – alkohol eller andre rusmidler. Dette gør sig gældende på alle tidspunkter hvor der ikke eksplicit er blevet dispenseret herfra (forbuddet gælder således f.eks, idrætsdag, fodboldturneringer, ekskursioner og sociale arrangementer)

Reglerne for alkohol og rusmidler gælder også ved skolerelaterede aktiviteter uden for skolens område.

Dispensation for det generelle alkoholforbud i forbindelse med festlige arrangementer aftales med Rektor.

IT – herunder mobiltelefoner mm.

Der er fri adgang til skolens trådløse netværk for alle elever og lærere. Misbrug kan føre til erstatningsansvar. Alt hvad der foregår på skolens netværk bliver logget, så misbrug kan efterforskes. Der er adgang til frit at printe, så længe forbruget holdes på et rimeligt og undervisningsrelevant niveau.

Der informeres om regelsættet for brug af IT på VG som en del af Introforløbet.

Det er underviseren der styrer undervisningen og sætter IT-dagsordenen for timerne.

Minimumsregler for adfærd for IT brug på VG:

 • IT er et alment brugt undervisningsmiddel. Den bærbare computer hører naturligt til i klasseundervisningen.
 • Brugen af bærbar computer og mobiltelefon samt anden IT skal være fokuseret og relevant i forhold til undervisningen. Således hører mobiltelefoner som udgangspunkt ikke hjemme i undervisningen, men kan inddrages hvis underviseren anviser det.
 • Spil, chat, sms, facebook, shopping etc. hører ikke hjemme i undervisningstiden medmindre underviseren dispenserer herfra.
 • Anvendelse af Lectio skal være undervisningsrelevant i forhold til den aktuelle time.

Digital adfærd

Alle skal udvise god og respektfuld digital adfærd og it-etik. Det er forbudt at anvende sociale medier på en måde som kan opleves som krænkende og nedværdigende for elever og personale ved skolen. Det er f.eks. forbudt at dele billeder af andre uden deres samtykke. Det er ligeledes kun tilladt at optage lyd og/eller billede af undervisningssituationer, hvis der gives eksplicit samtykke hertil.

Oprykning

En elev har krav på oprykning til næste klassetrin, når det vægtede gennemsnit af standpunktskarakterer, prøvekarakterer, karakterer for større skriftlig opgave er mindst 2,0 og eleven har aflagt de krævede prøver ved skoleårets afslutning.

Hvis en elev ikke har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af ovennævnte karakterer ved et skoleårs afslutning, kan Rektor nægte eleven oprykning til næste klasse.  Foruden karaktergennemsnittet indgår der en samlet vurdering af, om den pågældende elev anses for at have fået et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen, forsømmelighedens omfang, herunder aflevering af skriftlige opgaver, og om eleven vurderes til at være i stand til at gennemføre det kommende skoleår på normeret tid.

En elev der påtænkes nægtet oprykning, har mulighed for at udtale sig, før den endelige beslutning tages af Rektor.

En elev, der nægtes oprykning, kan efter Rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om en gang. En elev der nægtes oprykning for anden gang udskrives af skolen.

Klageadgang

Elever (og forældre, hvis eleven er under 18 år) kan klage over Rektors afgørelse m.h.t. sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne. Klagen indgives skriftligt til Rektor inden 2 uger efter afgørelsen og stiles til Undervisningsministeriet. Rektor videresender klagen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før videresendelse skal Rektor give eleven (eller forældrene hvis eleven er under 18 år) mulighed for at kommentere Rektors udtalelse. Dette skal ske inden for 1 uge. Eventuelle kommentarer fra Klageren hertil medsendes.

En klage efter disse regler har ikke opsættende virkning.