Fordeling af elever

Spørgsmål vedrørende fordelingen

Til nye elever

Hvis du har spørgsmål om din skolestart, kan du sende en mail til adm@vestfyns-gym.dk eller ringe til skolens kontor på tlf. 63 72 74 00.

 

Kriterier for fordeling

Følgende er fordelingskriterier formuleret af fordelingsudvalget for de fynske gymnasier.

Optagelsesbekendtgørelsen er tilgængelig på Undervisningsministeriets hjemmeside

I medfør af optagelsesbekendtgørelsen gælder følgende kriterier for fordeling af ansøgere til stx og 2-årigt hf på Fyn:

1. Elevens ønsker

Fordelingen skal i videst muligt omfang tage hensyn til ansøgernes prioriteringer. Hensynet gælder både de ansøgere, der skal fordeles til en anden institution end deres 1. prioriterede, og hensynet til de ansøgere, der kan få opfyldt deres 1. prioritet, hvad enten disse er ansøgere på en modtagende eller en afgivende institution.
Det betyder, at fordelingen af ansøgere fra den institution, der har flere optagelsesberettigede ansøgere til en uddannelse, end institutionen har kapacitet til at optage, skal fordeles på en sådan måde, at flest mulige ansøgere får deres ønsker opfyldt såvel på den institution, ansøgere fordeles til, som på den institution, ansøgere fordeles fra.
Fordelingen skal i videst muligt omfang gøre det muligt for skolerne at imødekomme ansøgernes uddannelsesønsker med tilhørende forhåndstilkendegivelser om ønsker.
Til grund for sine afgørelser kan fordelingsudvalget i særlige tilfælde lægge hensynet til ansøgerens personlige forhold som fx handicap eller sygdom.
Kriterium for fordeling: Ansøgerens ønsker skal imødekommes bedst muligt.

2. Skolens profil

Fordelingen af ansøgere fra den skole, der har flere ansøgere til en uddannelse, end skolen har kapacitet til at optage, skal tage højde for såvel den modtagende som den afgivende skoles udbudsprofil.
Det betyder, at fordelingen i videst muligt omfang både skal tage hensyn til den enkelte skoles udbud og hensyn til den enkelte skoles mulighed for at realisere dem. Hensynet gælder både den skole ansøgeren fordeles fra som den skole ansøgeren fordeles til.
Kriterium for fordeling: Den enkelte skoles profil.

3. Beregnet frafald

For så vidt angår fordelingen af de under staten selvejende gymnasiers stx- og hf-ansøgere er det et mål, at den enkelte klasses elevtal ligger så tæt på 28 som muligt d. 5. september. Det betyder, at man ved fordelingen må tage højde for en reduktion i ansøgertallet (som følge af frasortering efter prøver, frameldinger o. lign.). I samråd med skolerne anslår fordelingsudvalget forud for fordelingen den enkelte skoles forventede reduktion i ansøgertallet fra 15. marts til 5. september. På grundlag heraf kan fordelingsudvalget over-booke klasser på fordelingstidspunktet.
Kriterium for fordeling: 28 elever i klasserne d. 5. september på de under staten selvejende gymnasier og 2-årige hf-kurser.

– – – –

Udmøntningen af bekendtgørelsens og fordelingsudvalgets kriterier forudsætter et tæt samarbejde og en tæt dialog mellem de skoler, hvorfra ansøgere skal fordeles, og de skoler, hvortil ansøgere henvises.